Ľudský faktor v podnikaní.

Špecializované poradenstvo pre firmy a podnikateľov.

Všetko je o ľuďoch.

Pripomeňme si dôležitú skutočnosť. Majitelia firiem sú ľudia. Zamestnanci sú ľudia. Dodávatelia a obchodní partneri sú ľudia. Verejnosť sú ľudia. Všetky podnikové systémy, procesy, manažment, marketing, firemnú kultúru ... to všetko tvoria tiež ľudia. A to najdôležitejšie, aj vaši súčasní i potencionálni zákazníci sú ľudia.

Úspech je hlavne o ľuďoch.

Technológie sú dnes už dostupné väčšine firiem. Kľúčovým nástrojom a veľmi dôležitou konkurenčnou výhodou sa preto v súčasnosti stala schopnosť firiem čo najlepšie rozumieť ľudskej mysli a princípom jej prirodzeného fungovania. 

Ako je na tom vaša firma v tejto oblasti?

Ľudský faktor v podnikaní.

Ľudský faktor v podnikaní je súborom konkrétnych vlastností a schopností majiteľov, zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov a dokonca i verejnosti. Tieto vlastností a schopností ovplyvňujú pozitívnym či negatívnym spôsobom výkonnosť, efektívnosť a spoľahlivosť celého systému fungovania firmy.

Ľudský faktor na vašej strane.

Pre dosiahnutie a udržanie trvalého úspechu v podnikaní je preto kľúčové správne zosúladiť všetky firemné aktivity s univerzálnymi princípmi fungovania ľudskej mysle.

My vieme ako.

Hlavným poslaním spoločnosti LOYCUS Slovakia je pomáhať firmám a podnikateľom. Špecializujeme sa na zlepšenia, revitalizáciu a rozvoj firiem v oblastiach, na ktoré vplýva ľudský faktor najviac. Formou poradenstva, koučovania, vzdelávania a ďalších služieb poskytujeme efektívnu pomoc a invenčné riešenia všetkým našim firemným klientom.

Ako to vieme.

Najvzácnejšou súčasťou nášho know-how je netradičné a celostné vnímanie súvislostí a detailná znalosť fungovania vedomej i podvedomej mysle. Aby sme mohli klientom poskytovať tie najlepšie služby, pri našej práci efektívne kombinujeme znalosti a skúsenosti z rôznych oblastí, ako sú psychológia, sociológia, behavioralistika, psychoterapia, NLP , manažment, marketing a neuromarketing.

Vidíme neviditeľné.

Vizuálny vnem je u ľudí dominantný a dokáže rýchlo vytvárať tak pozitívne ako i negatívne pocity. Vo fungovaní firmy sme schopní vidieť práve tie veci, ktoré sú veľmi dôležité a zároveň často prehliadané. Takmer v každej oblasti podnikania je pre nás doslova viditeľný priestor na zlepšenie.

Ukážte sa v správnom svetle.

Vzhľad a správanie zamestnancov, ich prístup ku kolegom, partnerom a zákazníkom, prostredie firmy, firemná etiketa a kultúra. Dizajn firemnej identity a celková prezentácia firmy, web stránka a sociálne médiá. Vizuál propagačných predmetov, inzercia, branding ... a mnoho ďalších oblastí. Zosúladíme ich tak, aby vytvorili profesionálny a pozitívny obraz o vašej firme. 

Počujeme nevyslovené.

Nesprávna verbálna komunikácia, rozdielne vyjadrovacie prostriedky a odlišné chápanie pojmov. Nevhodná, nezrozumiteľná či dráždivá forma verbálnej komunikácie - tón hlasu, rytmus reči, intonácia, artikulácia a podobne. Neschopnosť efektívne počúvať a poskytovať dostatočnú spätnú väzbu. To sú často príčiny, pre ktoré kompetentní ľudia vo firme nepočujú ani to hlasné volanie po zmene. 

Aby počuť znamenalo pochopiť.

Naučíme vašich ľudí počuť to dôležité, správne chápať význam, účinne komunikovať a navzájom zladiť výrazové prostriedky s ostatnými. Pomôžeme aj ľudom vo vašej firme hovoriť zrozumiteľným jazykom, ktorému ich kolegovia, obchodní partneri aj zákazníci omnoho lepšie a ľahšie porozumejú.

Odhaľujeme skryté emócie.

O emóciách v podnikaní sa veľa hovorí, už menej sa o nich vie, a len veľmi málo sa s nimi pracuje. Emócie ovplyvňujú naše správanie a rozhodnutia v oveľa väčšej miere, ako sme si ochotní pripustiť. Dôvod je až prekvapivo jednoduchý. Pri rozhodovaní sú pre človeka jeho vlastné emócie takmer vždy dôležitejšie ako racionálne argumenty.

Dobré pocity zarábajú peniaze.

Ľudské emócie sú ako nálev, v ktorom je celé podnikanie ponorené a od ktorého je bytostne závislé. Postoje, názory, presvedčenia aj rozhodovanie vašich zamestnancov, partnerov i zákazníkov obsahujú veľmi dôležitú emocionálnu zložku. Pomôžeme vám tieto emócie definovať, naučíme vás správne chápať ich význam a pracovať s nimi. Takýto prístup prináša všetkým stranám skutočné hodnoty, dlhodobú vnútornú spokojnosť a veľmi príjemné pocity ... prirodzene, pevne spojené s vašou firmou.

Zväčšujeme potenciál.

Vo väčšine firiem stále pretrvávajú značné rezervy v oblasti ľudského faktora a s nimi aj veľmi zaujímavý priestor na účinné zlepšenia. My pomáhame firmám tento potenciál neustále zväčšovať a naplno využívať. Vzdelávame zamestnancov i majiteľov, rozširujeme ich osobné a pracovné zručnosti, optimalizujeme firemné procesy, zlepšujeme komunikáciu, pomáhame budovať pevnejšie vzťahy a atraktívnejší image firmy, posilňujeme jej výkonnosť a celkovú efektivitu. Vaša firma tak získa ďalšie zaujímavé strategické výhody, zlepší svoju odolnosť voči nepriaznivým podmienkam na trhu, zvýši schopnosť konkurovať a prinášať vyšší profit. 

Rozširujeme možnosti.

Po optimalizácii vplyvu ľudského faktora prebiehajú firemné procesy plynulejšie, zamestnanci pracujú spoľahlivejšie a ich riadenie si vyžaduje omnoho menej pozornosti. Majiteľom a manažérom tak vzniká zaujímavý priestor na ďalší rozvoj a zveľaďovanie firmy. Pomôžeme vám definovať nové možnosti či potreby, nájsť atraktívne invenčné riešenia a implementovať ich do súčasných aktivít vašej firmy.

Rozoznávame príležitosti.

Počas stretnutí s našimi klientmi hovoríme spolu aj o ich činnosti, potrebách a cieľoch. Vďaka nášmu celostnému vnímaniu situácií, špecifickému zohľadneniu okolností a pragmatickému prístupu často prekvapíme klientov návrhom nových príležitostí na zlepšenie či rozvoj ich aktivít. Radi aj vám ponúkneme invenčné a spoľahlivé riešenia nových príležitostí, ktoré sú plne v súlade s možnosťami firmy a jej smerovaním.

Upozorňujeme na riziká.

Klientom poskytujeme úprimnú spätnú väzbu a upozorňujeme ich na potencionálne riziká v rôznych firemných aktivitách, kde hrá ľudský faktor významnejšiu úlohu. V tejto súvislosti vytvárame pre našich klientov scenáre možných alternatív vývoja situácií a procesov. Ich cieľom je odhaliť nečakaný nepriaznivý vplyv ľudského faktora na priebeh dôležitých firemných činností.

Prinášame úspech.

Našim hlavným cieľom v LOYCUS Slovakia je zosúladiť záujmy a potreby všetkých strán v podnikaní spôsobom, ktorý posilní ich vzájomnú rovnováhu, prinesie im dlhodobú spokojnosť a vytvorí podmienky pre ich ďalší rast. Týmto prístupom dosiahnete svoj úspech naozaj radostným a dlhodobo udržateľným spôsobom.

Zažívame radosť.

Je pre nás dôležité, že pomáhame našim klientom a ich zamestnancom dosahovať vyššiu kvalitu pracovného i osobného života. Vaša radosť z dosiahnutého úspechu je pre nás tou najväčšou hodnotou a satisfakciou. Váš úspech nás teší rovnako, ako keby sme pomohli našej vlastnej firme a našim priateľom.

Oblasti našich služieb.

Správanie zamestnancov
Vzťahy na pracovisku
Konflikty na pracovisku
Mobbing a bossing
Zvládanie stresu
Revitalizácia firmy
Motivácia zamestnancov
Firemné benefity
Work-Life Balance
Pracovný koučing
Vzdelávanie zamestnancov
Manažérske zručnosti
Obchodnícke zručnosti
Prezentačné zručnosti
Pracovný výkon
Marketingová komunikácia
Neuromarketing
Podpora predaja
Vernosť zákazníkov
Vzťahy s verejnosťou
Firemná komunikácia
Firemná prezentácia
Firemná identita
Firemná kultúra
Etický kódex
2017 © LOYCUS Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.